Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Východná 9, Trenčín
Adresa školyVýchodná ul.9, 911 08 Trenčín
Telefón+421326528513
E-mailriaditel@zsvychodna.sk
WWW stránkazsvychodnatn.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Tatiana Hribová   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 232

Počet tried: 10

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov242427242921222526222
z toho ŠVVP 2113214519
z toho v ŠKD22232016201   102

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFYZGEGHUVCHEILI1ILI2ILI3IFVINFMATMLZ
Prípravný ročník               
1.A               
2.A1,3            1,35 
3.A1,31            1,69 
4.A1,52            2,09 
5.A1,611,431,39  1,61       1,82 
6.A1,851,851,9 2,22,3 1,75     2,3 
7.A22,32,25 2,652,75 2,7     2,75 
8.A2,172,352,52 2,72,65 2,87     2,7 
9.A1,962,41,92 2,42,28 2,92     2,76 

TriedaNBVNEJOBNPPBPVCPDAPVORGVRUJSJLSPRSEETHDTSVTEV
Prípravný ročník          1    
1.A          1    
2.A      1,22  1,611    
3.A     1,27   2,271    
4.A     1,87   2,391,04    
5.A         1,961    
6.A  1,05      1,851    
7.A 2,251,35     1,883,051,1    
8.A 2,252,35     2,22,521    
9.A 1,891,8     1,582,281    

TriedaTHFVLAVYUVYV
Prípravný ročník    
1.A    
2.A    
3.A 1,58  
4.A 2,04  
5.A    
6.A    
7.A    
8.A    
9.A    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
Prípravný ročník101000
1.A242400
2.A242400
3.A272600
4.A242300
5.A282800
6.A222200
7.A222020
8.A252230
9.A262600

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Prípravný ročník1051151,1051151,1000,00
1.A24113947,46113947,4600,00
2.A24112849,04112849,0400,00
3.A27125248,15125248,1500,00
4.A24142361,87142361,8700,00
5.A2856620,2156620,2100,00
6.A2254827,4054827,4000,00
7.A22116158,05112656,30351,75
8.A25190379,29188478,50190,79
9.A26155462,16155462,1600,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
ANJ pre I. stupeň13 Mgr. Miroslava Dobiášová
Badminton11 Mgr. Miroslava Dobiášová
Budem vedieť pravopis15 Mgr. Alena Sameliaková
Časopis Úlet7 Mgr. Alena Sameliaková
Florbal13 Mgr. Vladimír Rajecký
Futbal25 Mgr. Vladimír Rajecký
Gymnasticko - tanečný18 Mgr. Janka Gulišová
Chemický7 RNDr. Darina Lochmanová
Stolný tenis12 Mgr. Miroslava Dobiášová
Šikovné ruky16 Mgr. Barbora Hôrková
ŠKD 130 Daniela Babálová
ŠKD 224 Jana Hudečková
ŠKD 330 Mgr. Eva Komárková
Šport pre všetkých13 Mgr. Janka Gulišová
Žiacka školská rada7 Mgr. Miriam Filipová

Záver

Vypracoval: Mgr. Tatiana Hribová

V Trenčíne, 7. júla 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvychodna.sk
   • kancelária riaditeľky školy: +421 32 652 8514, 0902 911 088 kancelária zástupkyne RŠ: 0911 046 611 kancelária ekonómky: +421 32 652 8513, 0911 046 610, 0911 517 302 školská jedáleň: +421 32 652 7496, 0911 343 088 školský klub detí: 0902 911 298 - p. Hudečková 0911 547 452 - p. Babálová 0911 547 594 - p. Komárková sociálny pedagóg: 0911 292 015 školský psychológ: 0911 530 608 asistent učiteľa: 0911 547 713 Bežný účet-IBAN: SK93 7500 0000 0040 1641 2964 Účet školskej jedálne-IBAN: SK71 7500 0000 0040 1641 2972 Účet školský klub detí-IBAN: SK90 7500 0000 0040 1641 2921
   • Východná 9 911 08 Trenčín
   • 36126608
   • 2021609579
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje