Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Východná 9, Trenčín
Adresa školyVýchodná ul.9, 911 08 Trenčín
Telefón+421326528513
E-mailriaditel@zsvychodna.sk
WWW stránkazsvychodnatn.edupage.org
ZriaďovateľMesto Trenčín

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Tatiana Hribová032/65285130902 911 088riaditel@zsvychodna.sk
ZRŠRNDr. Darina Lochmanová032/65285130911 046 611lochmanova@zsvychodna.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Marián Michalík 
pedagogickí zamestnanciMgr. Miriam Filipová 
 Daniela Babálová 
   
ostatní zamestnanciKatarína Grofiková 
   
zástupcovia rodičovMiroslav Albrecht 
 Ing. Martin Jaššo 
 Mgr. Adriána Sobková 
   
zástupca zriaďovateľaBc. Mária Machová 
iníPeter Hošták MBA, PhD. 
 Lukáš Ronec 
 RNDr. Svorad Harcek 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
1. - 4. ročníkMgr. Mária Turčanová  
PK - humanitné predmetyMgr. Alena SameliakováSJL, ANJ, NEJ, RUJ, DEJ, GEG, OBN  
PK - prírodovedné predmetyRNDr. Darina LochmanováFYZ, CHE, BIO, MAT, INF, THD,  
PK - výchovné predmetyMgr. Miriam FilipováVYV, HUV, ETV, VYU, TSV, PPB 
MZ - ŠKDDaniela Babálová  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 232

Počet tried: 12


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried21211112112
počet žiakov302329202426273320232
z toho ŠVVP 121144 215
z toho v ŠKD2719269     81

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet 21 / počet dievčat 9

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet 24 / počet dievčat 11

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 4 / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

20 žiakov 9. ročníka, 1 žiačka 5. ročníka.

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym. 8-roč.Gym. 5-ročGym. 4-roč.SOŠ 5-ročnáOASZŠSOŠ s mat.SOŠ 3-ročnéSOŠ 2-ročnéSpolu
prihlásení11511372021
prijatí11511372021

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFYZGEGHUVCHEIFVINFMATMLZNBVNEJOBN
1.A1,06         1,13    
1.B1,17         1,33    
2.A1,26         1,96    
3.A1,43         1,57    
3.B1,47         1,8    
4.A1,39         1,67    
5.A1,912,132,041 2,351  12,57 1  
6.A2,562,562,6412,2431,082,16 12,68 1 1,32
7.A2,312,772,4212,462,811,042,35 1,042,73 11,671,64
8.A2,82,332,513,132,8813 13,4112,672,33
8.B2,272,22,0612,472,811,87 12,27112,171,67
9.A1,71,451,9512,152,25 1,85 12,8111,81,42

TriedaPPBPVCPDAPVORGVRUJSJLSPRSEETHDTSVTEVTHFVLAVYU
1.A   1,06  1,251       
1.B   1,25  1,421       
2.A   1,65  1,961,04       
3.A  1,5   1,711     1,64 
3.B  1,53   1,931     1,4 
4.A  1,5   1,781    11,74 
5.A1   1 2,831,22 1,31,17    
6.A1     2,841,08 1,041    
7.A1,08    22,771,12 11,08    
8.A     2,531,2 11,07    
8.B     1,442,441 11 1  
9.A     1,52,31  1    

TriedaVYV
1.A 
1.B 
2.A 
3.A 
3.B 
4.A 
5.A1,09
6.A1
7.A1
8.A1,67
8.B1
9.A 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A161600
1.B141202
2.A232300
3.A141400
3.B151500
4.A201802
5.A242301
6.A262501
7.A272601
8.A171502
8.B161501
9.A202000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A16125378,31125378,3100,00
1.B1480066,6780066,6700,00
2.A2382736,5182736,5100,00
3.A1488463,1488463,1400,00
3.B1597164,7397164,7300,00
4.A20126770,39126770,3900,00
5.A24186981,26177477,13954,13
6.A26241698,20241198,0050,20
7.A272767,75106,452767,75106,4500,00
8.A171588105,871581105,4070,47
8.B16139192,73139092,6710,07
9.A202711135,552711135,5500,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %
Testovanie 9 SJL1973,0 %
Testovanie 9 MAT1967,5 %
Testovanie 5 SJL2255,8 %
Testovanie 5 MAT2259,4 %

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku21211112112

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. začlenených
    
Prvého ročníka2301
Bežných tried1223214
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu1223215

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP20122012
DPP0000
Znížený úväzok0000
ZPS0000
Na dohodu0000

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 1717
vychovávateľov 2,62,6
asistentov učiteľa 11
    
spolu 20,620,6
  (prepočítaný stav)(prepočítaný stav)

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.AHUV1
6.AHUV1
7.ATHD, HUV3
8.ATHD, MLZ 2
9.AVYU/MLZ1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška1 
štúdium školského manažmentu 1
špecializačné inovačné štúdium 1
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakov
Šaliansky Maťko1účasť v okresnom kole
Súťaž školských časopisov52. miesto
Trenčianske hodiny1účasť
Hviezdoslavov Kubín3účasť v okresnom kole
Florbal104. miesto - O putovný pohár primátora mesta
Olympiáda zo slovenského jazyka1účasť v okresnom kole
Atletika12. miesto v okresnom kole - beh na 300 m
 13. miesto v okresnom kole - skok do diaľky
Mladý záchranár5účasť
Chemická olympiáda1účasť v krajskom kole
Biologická olympiáda12. miesto v okresnom kole
Olympiáda v anglickom jazyku16. miesto v okresnom kole

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Celoškolské aktivity - Vianočná akadémia pre žiakov, deti MŠ a rodičov, netradičná olympiáda, účasť na olympiádach z predmetov a v športových súťažiach, aktivity - Týždeň jablka, Hovorme o jedle, Farebný týždeň, Učíme sa inak, Hodiny dejepisu naživo v podaní historickej skupiny Bojník, celoročné hodnotenie tried, zber papiera, Deň nezábudiek, Detský čin roka, Deň narcisov, Biela pastelka, Deň boja proti drogám, finančné vzdelávanie, poznávacie výlety do Bratislavy, Brna, B. Bystrice, Strečna; dejepisné, zemepisné a literárne exkurzie, návštevy múzeí, galérií.

Na geografii žiaci vytvárali modely reálnych stavieb (Taj Mahal, Eiffelova veža...). Žiaci siedmeho ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik. Pre žiakov sú celoročne organizované besedy s problematikou ľudských práv a slobôd (spolupracujeme so Slovenským národným strediskom ľudských práv) a bezpečnosti detí na internete. Veľmi úspešná bola Prvoaprílová párty, ktorá sa na našej škole organizovala v rámci Dní Juhu. Na škole sme zorganizovali veľký celojužanský karneval, ktorý prilákal mnohých návštevníkov.

Už niekoľko rokov vydávame školský časopis Úlet, ktorý pripravujú naši žiaci. Zverejňujú sa v ňom literárne, zemepisné, dejepisné, výtvarné práce, zaujímavosti a postrehy žiakov. V tomto školskom roku sa v súťaži dostal do strieborného pásma. Žiaci aj zamestnanci školy zbierajú umelohmotné vrchnáky z fliaš na pomoc pri liečení ťažko chorého otca dvoch detí.

Aktivity 1. stupňa - DOD pre predškolákov, Halloween, Noc v škole, exkurzie k hasičom, do knižnice, Deň Zeme - rovesnícke učenie, prednes poézie a prózy, Trenčianske hodiny, Učíme sa inak - tematický deň, projekt Tvorivé dielne v spolupráci s CVČ, súťaž Čítajme všetci, čítanie je super, Celé Slovensko číta deťom, divadelné predstavenie v Trnave, Mesiac úcty k starším, beseda na tému Zdravý životný štýl (RÚNZ), výtvarná súťaž ku Dňu jablka a Dňu boja proti drogám - Prečo som na svete rád, Zober loptu a nie drogu,Tvoja správna voľba, účasť na interaktívnej výstave Voda je život, žiaci tretieho ročníka absolvovali plavecký výcvik a žiaci štvrtého ročníka školu v prírode.

Aktivity ŠKD - program ku Dňu matiek, vystúpenie detí v rámci Mesiaca úcty k starším s programom v Domove dôchodcov, súťaž o najkrajšieho šarkana, Malá jesenná olympiáda, výroba veľkoplošných panelov z vrchnákov PET fliaš, výroba valentínskych darčekov a vianočných pozdravov, výroba úžitkových predmetov z odpadového materiálu, prikrmovanie vtáčikov v zime.

Všetky aktivity počas školského roka sú zverejňované na webovej stránke školy.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé - Správaj sa normálne v spolupráci s ORPZ, Škola podporujúca zdravie, Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí - projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

v spolupráci s VÚDPaP, KomPrax - základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich / IUVENTA. Recyklohry - zber tetrapakov.

B) Krátkodobé - SME, spájanie teórie s praxou, žiaci sa vzdelávajú pomocou printového média, Tvorivé dieťa v spolupráci s CVČ, Týždeň netradičného učenia - vybraní žiaci sami vyučovali predmety prostredníctvom pokusov - matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia.

Žiaci 4. ročníka sa zapojili do celoslovenskej súťaže mladých vedcov Avamet, kde v rámci Slovenska získali 10. miesto.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V ZŠ, Východná 9, Trenčín bola v dňoch od 23. 01. 2018 do 26. 01. 2018 vykonaná tematická inšpekcia. Predmetom školskej inšpekcie bola identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov základnej školy v oblasti čitateľskej gramotnosti.

Hospitované vyučovacie predmety: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, dejepis, občianska náuka.

Pozitívom bolo, že škola mala vypracovaný plán aktivít na podporu čitateľskej gramotnosti napriek tomu, že v škole nebol ustanovený koordinátor čitateľskej gramotnosti (ČG). Hospitované predmety boli odučené odborne. V dotazníku zadanom vyučujúcim všetci pedagógovia uvádzali, že pri tematických celkoch plánujú a realizujú aktivity na podporu ČG, že prihliadajú na rozdielne úrovne ČG jednotlivcov a využívajú metódy a postupy práce, ktoré preukázateľne ČG rozvíjajú. Vyžadujú, aby žiaci pri práci s textom uvažovali, povedali svoj názor. Žiakom poskytujú spätnú väzbu tým, že hodnotia ich činnosť a podporujú rozvoj ich ČG, čo bolo realizované aj na hospitovaných hodinách. S výnimkou dvoch vyučujúcich, pedagógovia neabsolvovali vzdelávanie orientované na podporu rozvíjania ČG žiakov ani sa v posledných dvoch rokoch nezúčastnili na podujatí podporujúcom čítanie. V škole nebola zriadená knižnica ani vytvorený samostatný priestor na čítanie kníh. Využívali služby verejnej knižnice, pre žiakov organizovali rôzne podujatia a akcie podporujúce rozvíjanie ČG žiakov. Žiaci školu reprezentovali v literárnych a predmetových súťažiach.

Pedagógovia mali k dispozícii okrem učebníc aj mimoučebnicové zdroje. Na pozorovaných hodinách len ojedinele umožnili žiakom prácu v skupinách, iné zdroje čítania ako učebnicu využívali zriedkavo, čo vyplynulo aj z dotazníka zadaného žiakom. Pozitívne možno hodnotiť, že na všetkých hospitovaných hodinách umožnili žiakom pracovať s textom, vyhľadávať z neho informácie a hľadať medzi nimi súvislosti, čo potvrdila aj väčšina žiakov v dotazníku. Žiaci na základe textu riešili úlohy a reprodukovali už osvojené vedomosti. Sledované vyučovacie hodiny boli najviac zamerané na reprodukciu textov a aplikáciu naučených poznatkov pri riešení úloh, menej priestoru mali žiaci na analýzu informácií a najmenej pozornosti bolo venované reflexii textov a ich posudzovaniu. V dotazníkoch žiaci uviedli, že porozumeniu textu a rozvíjaniu ČG sa najviac venujú na hodinách SJL, najmenej na hodinách CUJ. Z dotazníka pre žiakov ďalej vyplynulo, že väčšina z opýtaných číta knihy aj mimo školy. Na všetkých 14 sledovaných hodinách bolo realizované rozvíjanie ČG na úrovniach A a B, na dvoch hodinách na úrovni C a na dvoch hodinách na úrovni D.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Vybavenie učebnými pomôckami je na dobrej úrovni. Máme odborné učebne biológie, fyziky, chémie, hudobnej a výtvarnej výchovy, jazykovú učebňu, štyri učebne s interaktívnou tabuľou, dve počítačové učebne, cvičnú kuchynku, dve telocvične, posilňovňu, školskú jedáleň. Žiaci môžu vo voľnom čase hrať stolný tenis v priestoroch šatní. K dispozícii sú štyri stolnotenisové stoly.

V októbri 2017 bol otvorený nový športový areál, ktorý slúži žiakom aj širokej verejnosti.

- Počas prázdnin sme vymenili okná v triedach na 2. poschodí pavilónu B, v odborných učebniach sa vymenili linoleá, na 2. poschodí sa osadili protipožiarne dvere.

Za finančnú pomoc ďakujeme zriaďovateľovi a poslancom našej školskej rady.

Ako problém sa stále javia pavilóny školy B a F, kde ešte neprebehla rekonštrukcia strechy. V dôsledku toho tieto pavilóny zatekajú. Obvodový plášť budovy školy je tiež v nevyhovujúcom stave. Praskajú steny, opadáva omietka, steny zatekajú. Je nutná výmena okien vo všetkých pavilónoch, taktiež je potrebná oprava fasády budovy.

Budovy potrebujú aj rekonštrukciu hygienických zariadení, výmenu podlahových krytín na chodbách a v niektorých triedach, výmenu okien a zateplenie. Výrazne by sa znížili výdavky na energie.

Nevyhovujúci je aj stav átria, ktorý je vhodným miestom na reprezentáciu školy (popraskaný asfalt a betónové prvky).

Areál školy je prístupný verejnosti na športové aktivity. Verejnosť nám ho poškodzuje, zanecháva tu odpadky, napriek viacerým zákazovým piktogramom do areálu vodí psy, ničí fasádu budovy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie


ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO –

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 2018

1.     Dotácia zo štátneho rozpočtu v školskom roku 2018 na finančné a hmotné zabezpečenie bola škole poskytnutá vo výške 422 374,06 €. Z toho výšku mzdových prostriedkov tvorilo 327 235,00 € vrátane kreditových príplatkov. Ostatné dotácie: dotácia na asistenta učiteľa 10 080,00 €, prevádzkové prostriedky 47 600,00 €, dotácia na nákup učebníc Prvouky pre 2. ročník 83,00 €, dotácia na lyžiarsky kurz 3 750,00 €, dotácia na školu v prírode 2 100,00 €, dotácia pre žiakov zo SZP 250,00 €, nedočerpaná dotácia z predchádzajúceho roku 25 465,16 €, dotácia na vzdelávacie poukazy 5 395,20 € a dotácia na vyplatenie hmotnej núdze vo výške 415,70 €. Všetky uvedené dotácie boli plne vyčerpané okrem dotácie na prevádzku, z ktorej sa 458,96 € prenieslo do roku 2019 ako nedočerpaná dotácia.

2.     Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy v celkovej hodnote              5 395,20 € boli použité na odmeny učiteľov školy za vedenie krúžkov, na prevádzku školy a na zakúpenie učebných pomôcok.

3.     Finančné prostriedky získané od rodičov žiakov v sume 3 330,00 €   a z 2% dane z príjmu v sume    2 017,85 € – spolu 5 347,85 €, prispeli ku skvalitneniu výučby zakúpením učebných pomôcok, materiálno-technického vybavenia tried, ako aj na úhradu rôznych akcií žiakov počas školského roka. V roku 2018 boli škole poskytnuté aj finančné dary v celkovej výške 476,00 € - 229,00 € od f. Plantex na nákup kuch. potrieb do ŠJ, 247,00 € od f. Petit Press na poskytnutie novín SME do vyučovacieho procesu.

4.     Z rozpočtu Mesta Trenčín bol ďalej škole poskytnutý príspevok na mzdové prostriedky pedagógov vo výške 64 597,00 € a školského psychológa vo výške 7 164,00 €. Na prevádzku Mesto Trenčín zo svojho rozpočtu poskytlo škole príspevok vo výške 38 360,00 €, kt. bol použitý na údržbu budovy –  výmena plastových okien na 2. stupni, položenie linolea do odborných učební, výmenu protipožiarnych dverí v celkovej výške 21 900,00 €, a dofinancovanie tepla vo výške 10 000,00 €. Zároveň bol v tomto roku škole poskytnutý príspevok na florbal vo výške 200,00 €, príspevok na materiálno- technické vybavenie vo výške 3 760,00 €, za ktorý sa nakúpil nový nábytok do tried a príspevok na akcie Dni Juhu vo výške 2 500,00 €.

5.      Príjmy školy získané prevažne z prenájmu miestností a telocvične v sume 6 000,00 € boli použité na úhradu prevádzkových nákladov školy.

6.     Súčasťou školy je Školský klub detí a Školská jedáleň pri ZŠ. Na ŠKD bol pridelený príspevok z rozpočtu Mesta vo výške 45 238,00 € z toho    38 460,00 € na mzdy a odvody a 6 778,00 € na prevádzku. Príspevok na ŠJ bol poskytnutý vo výške 91 932,00 € z toho 70 681,00 € na mzdy a odvody, vrátane 360,00 € na PN zamestnancov a 1 050,00 € na odchodné a  21 251,00 € na prevádzku. Všetky dotácie boli v plnej výške vyčerpané.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Hlavnou úlohou školy je realizovať kvalitný výchovno-vzdelávací program, aby žiaci dosahovali čo najlepšie študijné výsledky. Väčšinu úloh, stanovených plánom práce pre šk. rok sme splnili. Všetci žiaci deviateho ročníka boli prijatí na vybrané stredné školy. Podrobnejšie sú dosiahnuté ciele a výsledky spracované v hodnotiacich správach PK a MZ.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Žiaci sa pod vedením pedagógov zapájajú do rôznych súťaží a olympiád. Školský časopis Úlet bol ocenený strieborným pásmom. V súťaži Dobiášov rozprávkový Trenčín sme získali 2. miesto. V okresnom kole biologickej olympiády naša žiačka získala 2. miesto. V okresnej súťaži v atletike sa naši žiaci umiestnili na 2. a 3. mieste. V projektovej súťaži EduLAB získali naši tretiaci 10. miesto v rámci celého Slovenska.

Nedostatky vidíme v nekvalitnej domácej príprave niektorých žiakov na vyučovanie.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

školapočet žiakov
gymnázium6
hotelová akadémia1
obchodná akadémia1
SZŠ1
SOŠ s maturitou9
SOŠ 3-ročná2
SOŠ 2-ročná 0

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Interiér budovy, triedy, priestory školskej jedálne, rozvrhy hodín a dĺžka prestávok spĺňajú psychohygienické podmienky žiakov.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina pre I.stupeň16 Mgr. Miroslava Dobiášová
Badminton I. a II. stupeň8 Mgr. Miroslava Dobiášová
Časopis Úlet6 Mgr. Alena Sameliaková
Divedelno - tanečný8 Mgr. Jana Hájková
Florbal19 Mgr. Vladimír Rajecký
Futbal20 Tibor Grofik
Chemický14 RNDr. Darina Lochmanová
Konzultácie z MAT 22 Ing. Petra Pethö
Konzultácie zo SJL14 Mgr. Alena Sameliaková
Modelovanie železnice6 Ing. Vladimír Ješko
Prechádzky s fotoaparátom9 Mgr. Mária Turčanová
Spevácky 4 Mgr. Jana Vindišová, PhD.
Stolný tenis I. stupeň7 Mgr. Miroslava Dobiášová
Šikovné ruky I.stupeň12 Mgr. Jarmila Betáková
Šport pre všetkých I. a II.stupeň17 Mgr. Janka Gulišová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola spolupracuje s rodičmi prostredníctvom triednych schôdzok, osobnými stretnutiami, emailami, internetovou žiackou knižkou, poskytuje odborné poradenstvo školského psychológa, sociálneho pedagóga, asistenta učiteľa. Informuje o podujatiach na webovej stránke školy. Sústavne sa snažíme zlepšiť spoluprácu, záujem o dianie v škole a akúkoľvek pomoc zo strany rodičov. Rodičia sa zúčastňujú na podujatiach organizovaných školou (vianočná akadémia, Deň matiek, júnová kapustnica v átriu školy).

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupracujeme s CPPPaP, CVČ, KC Juh, Južančekom, MŠ Šafárikova, Knižnicou M. Rešetku, Mestskou políciou, OR PZ a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Záver

Vypracoval: Mgr. Tatiana Hribová

V Trenčíne, 20. septembra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24. septembra 2019

Vyjadrenie rady školy

Rada školy predloženú správu schvaľuje - neschvaľuje.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvychodna.sk
   • kancelária riaditeľky školy: +421 32 652 8514, 0902 911 088 kancelária zástupkyne RŠ: 0911 046 611 kancelária ekonómky: +421 32 652 8513, + 421 32 652 8515, 0911 046 610 školská jedáleň: +421 32 652 7496, 0911 343 088 školský klub detí: 0902 911 298 Bežný účet-IBAN: SK93 7500 0000 0040 1641 2964 Účet školskej jedálne-IBAN: SK71 7500 0000 0040 1641 2972 Účet školský klub detí-IBAN: SK90 7500 0000 0040 1641 2921
   • Východná 9 911 08 Trenčín
   • 36126608
   • 2021609579
 • Fotogaléria

  • Volejbal
  • Korčuliarsky kurz druhákov
  • Florbal
  • Školské šachové majstrovstvá okresu Trenčín
  • Druháci v knižnici
  • Telesná výchova druhákov s trénermi AS
  • Cvičenie OŽAZ
  • Pasovačka prvákov
  • Karneval
  • Dopravná výchova prvákov
  • Hvezdáreň Hlohovec a Smolenický zámok
  • Divadielko pre deti