• Základná škola 

    • Východná 9,  Trenčín

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

      Zmena platby za obedy od septembra 2021

      Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ, ako sme ho poznali doteraz.

      Mesto Trenčín podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 10 a § 141 ods.6 zákona č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 12/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 20/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín.

     • Stravovanie v ŠJ

      Vážení rodičia,

      zverejnili sme anketu, prostredníctvom ktorej môžete prihlásiť svoje dieťa na stravovanie v ŠJ pre školský rok 2021/2022. Zároveň pripájame tlačivá týkajúce sa hmotnej núdze. V prípade, že máte nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, prosíme, doručte vypísané tlačivá na mail

     • Séria letných párty na ZŠ Východná pokračuje


      Ďaľšími účastníkmi boli žiaci 7. a 8. ročníka. Pod vedením animátorov absolvovali zoznamovačky, zahrali si vybíjanú, nacvičili tanec a prešli náročnými súťažnými disciplínami. Po pizza - obede nasledovalo kino, šport a na záver "koliečko" so zmzlinou, počas ktorého vyspovedali aj animátorov a p. učiteľky. Naši najstarší žiaci počas tohto dňa ukázali, že aj "pubertiaci" sa vedia baviť, fungovať ako team a nadviazať vzťahy so staršími kamarátmi z VŠ. Už teraz sa tešíme na ďalšie dni letného dobrodružtva.

     • Vráťme deťom školu...


      V utorok 6.7.2021 sme zahájili sériu letných akcií, ktoré sú súčasťou projektu Vráťme deťom školu a študentom prax. Ako prví do školy zavítali piataci a šiestaci a prežili deň plný hier, aktivít a zábavy, pri ktorých ich sprevádzali mladí animátori z radov študentov psychológie z Trnavskej univerzity. Prežili sme spolu úžasný deň, ďakujeme deťom i animátorom a tešíme sa na pokračovanie.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 31. 7. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Mapa

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvychodna.sk
   • kancelária riaditeľky školy: +421 32 652 8514, 0902 911 088 kancelária zástupkyne RŠ: 0911 046 611 kancelária ekonómky: +421 32 652 8513, 0911 046 610, 0911 517 302 školská jedáleň: +421 32 652 7496, 0911 343 088 školský klub detí: 0902 911 298 - p. Hudečková 0911 547 452 - p. Babálová 0911 547 594 - p. Komárková sociálny pedagóg: 0911 292 015 školský psychológ: 0911 530 608 asistent učiteľa: 0911 547 713 Bežný účet-IBAN: SK93 7500 0000 0040 1641 2964 Účet školskej jedálne-IBAN: SK71 7500 0000 0040 1641 2972 Účet školský klub detí-IBAN: SK90 7500 0000 0040 1641 2921
   • Východná 9 911 08 Trenčín
   • 36126608
   • 2021609579
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje