• O NÁS

    •  

     Naša škola sa nachádza na sídlisku Juh, najväčšom v meste Trenčín. Škola bola otvorená v školskom roku 1990/91. Je štátna, plnoorganizovaná, s právnou subjektivitou, s vyučovacím jazykom slovenským. Má 9 ročníkov,  v tomto školskom roku 10 tried. Budova školy má 8 špeciálnych učební (Jazykovú, PC, dve interaktívne, HUV, BIO, FYZ, CHE, VYV ), cvičnú kuchynku, telocvičňu s posilňovňou, gymnastickú telocvičňu, šatne so sprchami, kabinety, učebňu v prírode, školskú jedáleň. V šk. roku 2019/2020 pribudla učebňa Dopravnej výchovy. Novinkou šk. roka 2020/2021 je otvorenie Prípravného ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.

      V neďalekom okolí sa rozprestiera lesopark Brezina, ktorý pedagógovia spolu so žiakmi využívajú na organizovanie turistických vychádzok v rámci cvičení v prírode, na spoznávanie fauny a flóry blízkych lesov, ale i na trávenie oddychových chvíľ v čase voľna. Od jesene 2017 deťom slúži aj zrekonštruované ihrisko. Našou snahou je, aby sa žiaci, ale aj pedagógovia a ostatní pracovníci, cítili v škole príjemne.

     V priestoroch ZŠ sídli a pôsobí Centrum voľného času,  súkromná ZUŠ a od septembra 2009 aj elokované pracovisko MŠ. 

      

                   

                   

                  

                                                  

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvychodna.sk
   • kancelária riaditeľky školy: +421 32 652 8514, 0902 911 088 kancelária zástupkyne RŠ: 0911 046 611 kancelária ekonómky: +421 32 652 8513, 0911 046 610, 0911 517 302 školská jedáleň: +421 32 652 7496, 0911 343 088 školský klub detí: 0902 911 298 - p. Hudečková 0911 547 452 - p. Babálová 0911 547 594 - p. Komárková sociálny pedagóg: 0911 292 015 školský psychológ: 0911 530 608 asistent učiteľa: 0911 547 713 Bežný účet-IBAN: SK93 7500 0000 0040 1641 2964 Účet školskej jedálne-IBAN: SK71 7500 0000 0040 1641 2972 Účet školský klub detí-IBAN: SK90 7500 0000 0040 1641 2921
   • Východná 9 911 08 Trenčín
   • 36126608
   • 2021609579
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje