• Výchovné poradenstvo

    •  

     Výchovný poradca: Mgr. Zuzana Hovanová Zlochová

     Kontakt:

     hovanova@zsvychodna.sk

     Konzultačné hodiny: štvrtok  8.00  - 9.00  hod.   (po vzájomnej dohode je možný aj iný termín)

      

     Dôležité internetové stránky:

     www.nucem.sk - informácie o celoslovenskom testovaní žiakov 5.a 9. ročníka

     www.svs.edu.sk - prehľad stredných škôl a ich odborov na  celom Slovensku

     www.povolania.eu - ponuka vhodného typu štúdia, možnosť otestovať sa

     www.cvtisr.sk - súhrnné informácie o možnostiach štúdia na SŠ v šk. roku 2019/2020 

     http://mapaskol.iedu.sk - portál "Mapa regionálneho školstva" 

     www.komposyt.sk - komplexný poradenský systém VÚDPaP

      www.potrebyovp.sk – prehľad duálneho vzdelávania

      

     Termíny testovaní:

     Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka:

     24. marec 2021 (streda)

     14. apríl 2021 (streda) – náhradný termín

     Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka:

     19. máj 2021 (streda)

      

     Harmonogram prijímacieho konania žiakov 9. ročníka v šk. roku 2020/2021:

     - do 16.11.2020 odovzdať výchovnej poradkyni predbežný záujem žiakov o SŠ (všetci deviataci),

     - do 14.12.2020 odovzdať výchovnej poradkyni záväzný záujem žiakov o SŠ (odbory s talentovými skúškami),

     - do 1.2.2021 odovzdá zákonný zástupca skontrolovanú, podpísanú a potvrdenú prihlášku na SŠ výchovnej poradkyni ZŠ (len odbory s talentovou skúškou),

     - do 8.3.2021 odovzdať výchovnej poradkyni záväzný záujem žiakov o SŠ (netalentové odbory), vrátane osemročných gymnázií,

     - 15.3. - 30.4.2021 prebehnú talentové skúšky na SŠ,

     - do 29.3.2021 odovzdá zákonný zástupca skontrolovanú, podpísanú a potvrdenú prihlášku na SŠ výchovnej poradkyni ZŠ (netalentové odbory).

      

     Konanie prijímacích skúšok:

     - 10.5.2021 (pondelok) 1.kolo 1.termín prijímacích skúšok

     - 13.5.2021 (štvrtok) 1.kolo 2.termín prijímacích skúšok

      

     - 22.6.2020 (utorok) 2.kolo prijímacích skúšok

      

     Postup pri podávaní prihlášok na SŠ:

     1. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje.

     2. Zákonný zástupca žiaka si môže podať dve prihlášky na dve rôzne SŠ alebo na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou. Ďalšiu prihlášku si môže podať iba v prípade, ak žiak nebol v prvom termíne prijatý ani na jednu zo SŠ, a to na druhý, júnový termín prijímacieho konania.

     3. Prihlášku vyplňuje výchovný poradca na základe údajov získaných od rodičov. Tieto údaje vypĺňajú rodičia na tlačive, ktoré dostanú žiaci od výchovného poradcu. Úlohou rodiča je potom všetky údaje na prihláške skontrolovať a zaniesť ju k lekárovi pre potvrdenie o zdravotnom stave žiaka.

     4. Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom aj zákonný zástupca žiaka, aj žiak.

     5. K prihláške je možné pripnúť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza.

      

     Na čo slúži zápisný lístok?

     Zápisným lístkom zapisuje zákonný zástupca svoje dieťa na strednú školu, kde bol žiak prijatý.

     • Čo je obsahom zápisného lístku?

     Zápisný lístok obsahuje údaje o žiakovi: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo žiaka, adresa trvalého bydliska, meno a priezvisko zákonného zástupcu.

     • Kto vydáva zápisný lístok?

     Zápisný lístok vydáva základná škola, ktorú žiak navštevuje. Pripravuje ho výchovný poradca, správnosť údajov overuje a podpisom a pečiatkou potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

     • Koľko zápisných lístkov môže mať jeden žiak?

     Jeden.

     • Kto môže vyzdvihnúť zápisný lístok?

     V zmysle zákona nie je možné vydať zápisný lístok inej osobe ako zákonnému zástupcovi! Zákonný zástupca preberá zápisný lístok oproti podpisu.

     • Čo robí zákonný zástupca so zápisným lístkom?

     Zákonný zástupca do zápisného lístku nič nevpisuje! Všetko robí príslušná SŠ, kde je žiak prijatý a zákonný zástupca tam odovzdá zápisný lístok. Zákonný zástupca v deň zápisu na strednej škole, kam je žiak prijatý a pre ktorú sa rozhodol, je povinný odovzdať zápisný lístok a zapísať tak žiaka na SŠ. Ak sa zákonný zástupca nezúčastní zápisu a ani sa náležite neospravedlní, prijatie žiaka na danú SŠ je považované za zrušené! Na uvoľnené miesto nastupuje žiak, ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu.

     • Je možné zmeniť zápis na SŠ?

     Ak je žiak zapísaný na jednej SŠ, príde mu kladná odpoveď z druhej SŠ a rozhodne sa pre druhú SŠ, je možné zmeniť zápis. Zo zákona má zákonný zástupca právo požiadať príslušnú SŠ o zrušenie zápisu (SŠ to vyznačí v zápisnom lístku a vráti ho zákonnému zástupcovi). Na uvoľnené miesto okamžite nastupuje žiak, ktorý sa na danú SŠ nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu. Zákonný zástupca následne vykoná zápis na druhej SŠ v deň na to určený.

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvychodna.sk
   • kancelária riaditeľky školy: +421 32 652 8514, 0902 911 088 kancelária zástupkyne RŠ: 0911 046 611 kancelária ekonómky: +421 32 652 8513, 0911 046 610, 0911 517 302 školská jedáleň: +421 32 652 7496, 0911 343 088 školský klub detí: 0902 911 298 - p. Hudečková 0911 547 452 - p. Babálová 0911 547 594 - p. Komárková sociálny pedagóg: 0911 292 015 školský psychológ: 0911 530 608 asistent učiteľa: 0911 547 713 Bežný účet-IBAN: SK93 7500 0000 0040 1641 2964 Účet školskej jedálne-IBAN: SK71 7500 0000 0040 1641 2972 Účet školský klub detí-IBAN: SK90 7500 0000 0040 1641 2921
   • Východná 9 911 08 Trenčín
   • 36126608
   • 2021609579
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje