• OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Zmena platby za obedy od septembra 2021

      Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ, ako sme ho poznali doteraz.

      Mesto Trenčín podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 10 a § 141 ods.6 zákona č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 12/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 20/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín.

      Čl. 4 /Základné školy/ sa nahrádza novým znením nasledovne:

       

      Poplatok za stravu v školskej jedálni od 1.9.2021: 

      • žiak  I.stupňa ZŠ:

      poplatok na nákup potravín 1,21 € + režijné náklady za každý odobratý obed 0,40 €, spolu 1,61 € x 20 dní = 32,20 €

      • žiak  II.stupňa ZŠ

       poplatok na nákup potravín 1,30 € + režijné náklady za každý odobratý obed 0,40 €, spolu 1,70 € x20 dní = 34,00 €

       

      Stravníci, ktorým prináleží dotácia, musia priniesť potvrdenie alebo čestné vyhlásenie.

      Platby za stravu od 2.9.2021

                                Denné stravné      Réžia denná       Mesačný poplatok

      ZŠ 1-4 roč.       1,21€                     0,40 €                         32,20 €

      ZŠ 5-9 roč.       1,30 €                     0,40 €                         34,00 €

       

      Zálohová platba – platí sa vždy mesiac dopredu do 20-eho, pred mesiacom,
      v ktorom sa bude žiak stravovať tzn. že keď chcete aby sa žiak stravoval
      v septembri, treba uhradiť zálohovú platbu do 20-eho augusta na účet ŠJ – IBAN: SK71 7500 0000 0040 1641 2972

       

      Pred začiatkom šk. roka 2021/2022 je nevyhnutné vyplniť
      a doručiť prihlášku na stravu pre školský rok 2021/2022

      Prihlášku môžete poslaťna mailovú adresu:

      zsjedalen @centrum.sk

      V prípade nejasností kontaktujte vedúcu školskej jedálne.

      Kontakt:  telefonicky na tel. čísle: 0911 343 088, alebo 032/652 74 96

       

      Šk. jedáleň Východná 9, Trenčín

       

      Prihláška na stravovanie je uvedená v prílohe.

     • Séria letných párty na ZŠ Východná pokračuje


     • Ďaľšími účastníkmi boli žiaci 7. a 8. ročníka. Pod vedením animátorov absolvovali zoznamovačky, zahrali si vybíjanú, nacvičili tanec a prešli náročnými súťažnými disciplínami. Po pizza - obede nasledovalo kino, šport a na záver "koliečko" so zmzlinou, počas ktorého vyspovedali aj animátorov a p. učiteľky. Naši najstarší žiaci počas tohto dňa ukázali, že aj "pubertiaci" sa vedia baviť, fungovať ako team a nadviazať vzťahy so staršími kamarátmi z VŠ. Už teraz sa tešíme na ďalšie dni letného dobrodružtva.

     • Vráťme deťom školu...


     • V utorok 6.7.2021 sme zahájili sériu letných akcií, ktoré sú súčasťou projektu Vráťme deťom školu a študentom prax. Ako prví do školy zavítali piataci a šiestaci a prežili deň plný hier, aktivít a zábavy, pri ktorých ich sprevádzali mladí animátori z radov študentov psychológie z Trnavskej univerzity. Prežili sme spolu úžasný deň, ďakujeme deťom i animátorom a tešíme sa na pokračovanie.

       

     • Organizačné pokyny

     • Oznamujeme Vám, že 30.6.2021 (streda) sa budú vydávať obedy v ŠJ v čase od 10.15 do 12.15 hod. 

      ŠKD bude v prevádzke do 15.00 hod.

     • Areál školy a jeho čistota

     • Dievčatá 7.A - M.Letková, N.Mešková, S. Andreová a A.Polakovičová opakovane vyčistili areál školskeho ihriska, za čo im patrí vďaka. Idú prázdniny, areál ihriska je pristupný pre všetkých športuchtivých. Pokúsme sa pri športovaní správať tak, aby každý návštevník mohol bezpečne športovať a nemusel riešiť znečistenie ihriska.

     • Čítajme spolu, čítanie je super


     • Aj napriek prerušeniu prezenčného vyučovania, niektoré triedy sa stihli zaregistrovať do projektu Knižnice M. Rešetku „ Čítajme spolu, čítanie je super“. V pondelok, 28. 6., si triedy 2. A a 3. A prevzali nielen diplomy ale aj  sladkú odmenu.

     • Skrátené vyučovanie

     • Z dôvodu vysokých teplôt bude vyučovanie skrátené nasledovne:

      5. hod. - do 12.20 hod.

      6. hod. - do 13.00 hod.

      V stredu a vo štvrtok nebude 7. hodina.

     • Hmyzí hotel


     • Prváčikovia vytvorili peknú dekoráciu a súčasne edukačnú pomôcku do nášho školského átria. Tešíme sa na nových obyvateľov Hmyzieho hotela, ktorých budeme môcť pozorovať.

     • Matúš Čák Trenčiansky

     • 700. výročie úmrtia jednej z najvýznamnejších stredovekých postáv Matúša Čáka Trenčianskeho si pripomenuli aj tretiaci našej školy. Na hodinách vlastivedy a literárnej výchovy vytvárali tajničky, pri ktorých si zopakovali učivá aj z ostatných predmetov.

     • Ornitologické pozorovanie druhákov


     • V spolupráci s pánom ornitológom Radom Jamborom žiaci pozorovali vtáčiky chytené do sietí, poznávali ich podľa spevu, pozorovali ich ďalekohľadom. Pozorovali hniezdenie vtákov v lese a pri potoku. Dozvedeli sa o význame krúžkovania vtákov. Celá akcia sa deťom veľmi páčila a v podobných aktivitách pokračovali aj v triede.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola@zsvychodna.sk
   • kancelária riaditeľky školy: +421 32 652 8514, 0902 911 088 kancelária zástupkyne RŠ: 0911 046 611 kancelária ekonómky: +421 32 652 8513, 0911 046 610, 0911 517 302 školská jedáleň: +421 32 652 7496, 0911 343 088 školský klub detí: 0902 911 298 - p. Hudečková 0911 547 452 - p. Babálová 0911 547 594 - p. Komárková sociálny pedagóg: 0911 292 015 školský psychológ: 0911 530 608 asistent učiteľa: 0911 547 713 Bežný účet-IBAN: SK93 7500 0000 0040 1641 2964 Účet školskej jedálne-IBAN: SK71 7500 0000 0040 1641 2972 Účet školský klub detí-IBAN: SK90 7500 0000 0040 1641 2921
   • Východná 9 911 08 Trenčín
   • 36126608
   • 2021609579
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje